Algemene voorwaarden


Artikel 1 - Looptijd van de overeenkomst

 

1)  In de overeenkomst is de looptijd in maanden genoemd met vermelding van begin- en einddatum. Tevens wordt het maximale aantal bedrijfsuren onder de overeenkomst genoemd.

 

2)  Overdracht van het intern transportmiddel vindt plaats op het adres van de huurder, nadat het intern transportmiddel door ver­huurder volledig gebruiksklaar is gemaakt. Overdracht moet uiter­lijk op de begindatum van de overeenkomst plaatsvin­den.

 

3)  De op het intern transportmiddel gemonteerde bedrijfs­urentel­ler staat op het moment van de feitelijke aflevering aan de huur­der op de stand die in de overeenkomst is genoemd.

Eventuele defecten aan de bedrijfsurenteller zal de huur­der zo spoedig mogelijk aan de verhuurder melden en tevens schrifte­lijk bevestigen. Wanneer bij controle door verhuurder de bedrijfsuren­teller defect blijkt te zijn, zonder dat de huur­der hiervan mel­ding bij de verhuurder heeft gemaakt, zal het intern transportmid­del geacht worden sedert de vorige controle evenveel uren per gewerkte dag gedraaid te hebben als gemid­deld over de werkdagen van de periode daarvoor.

Wanneer een defect aan de bedrijfsurenteller zo spoedig moge­lijk aan de verhuurder is gemeld en schriftelijk bevestigd zal het aantal gemaakte bedrijfsuren (tijdens de defecte periode) in onderling overleg worden vastgesteld.

 

Artikel 2 - Huurprijs

 

1)  De in de overeenkomst vermelde huurprijs vormt het maand­bedrag dat, op basis van het opgenomen aantal basisbedrijfs­uren per jaar, aan de huurder in rekening wordt gebracht.

Behoudens het bepaalde in artikel 3.1 zijn alle kosten in de huurprijs begrepen, inclusief de in artikel 3.2 en 4 genoemde onder­houdswerkzaamhe­den.

Naast de genoemde huurprijs is de huurder aan verhuurder geen enkel ander bedrag verschuldigd inzake het gebruik van het intern transportmiddel.

 

2)  Indien het feitelijk aantal bedrijfsuren per jaar meer be­draagt dan het in artikel 2.1 bedoelde aantal basisbedrijfs­uren is de verhuurder gerechtigd voor elk extra bedrijfsuur het in de overeenkomst opgenomen bedrag aan de huurder in rekening te bren­gen.


3)  Verrekening van het in artikel 2.2 bedoelde aantal meer ge­werkte bedrijfsuren vindt steeds plaats in de eerste drie maanden na afloop van een kalenderjaar, waarbij de kosten gelden in het jaar waarover de verrekening plaatsvindt, door de verhuurder aan de huurder worden gedebiteerd. De eerste verrekening geschiedt na het eerste kalenderjaar van de over­eenkomst, tenzij anders over­eengekomen. In het laatste kalen­derjaar geschiedt de verrekening direct na afloop van de resterende periode van de overeenkomst. Ingeval van een gebro­ken jaar vindt de verrekening pro-rato

plaa­ts.

 

4)  De vaststelling van het door de huurder gewerkte aantal be­drijfsuren zal geschieden aan de hand van de bedrijfsuren­teller aan het einde van elk kalenderjaar.

 

5)  De afrekening van het huurbedrag zal per maand bij voor­uitbe­taling geschieden, waarvoor de verhuurder aan de huurder een factuur stuurt. Na ontvangst van de factuur betaalt de huurder binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag aan de ver­huurder. De eerste maand waarin de overeenkomst aanvangt zal volledig aan huurder in rekening worden gebracht, ook wanneer de ingangsdatum niet op de eerste dag van de maand valt. De resterende dagen in de laatste maand van de overeenkomst, niet zijnde een volledige maand worden dien ten gevolge niet in rekening gebracht.

 

6) Indien de huurder nalatig is met de betaling van de aan de verhuurder verschuldigde bedragen, dan is de verhuurder ge­rechtigd om, zonder dat een ingebreke-stelling vereist is, vanaf de datum waarop de huurder in gebreke is, 1,5% per maand aan de huurder op jaarbasis in rekening te brengen. De ver­schuldigde rente wordt verrekend over de dagen die de huurder in gebreke blijft tot de datum (datum van binnenkomst) waarop tot betaling van het open­staande bedrag aan de verhuurder wordt overgegaan.

Op eventuele te late betaling is een boeteclausule van toe­passing.

  

7)  De huurprijs is mede gebaseerd op de bij aanvang van de over­eenkomst aan verhuurder bekende omstandigheden en werk­zaamheden met het intern transportmiddel in het bedrijf van de huurder. In de overeenkomst zijn de bedoelde werkzaamheden en omstandigheden omschreven.

Wijzigingen in deze omstandigheden en werkzaamheden die het slij­tagebeeld van het intern transportmiddel aanzienlijk kunnen beïnvloeden, kunnen leiden tot een aanpassing van de huurprijs. Deze prijsaanpassing wordt na overleg tussen ver­huurder en huurder vastgesteld. Van genoemde wijziging van omstandigheden en werk­zaamheden dient de huurder de verhuurder steeds terstond op de hoogte te stellen.

 
Artikel 3- Onderhoud

 

1. ONDERHOUD VOOR HUURDER

 

De huurder draagt zorg voor het dagelijks onderhoud. Hieronder wordt verstaan:

 

a) het toevoegen van energie, koelvloeistof, remvloeistof, olie en smeermiddelen. Gebruik van genoemde middelen, behou­dens energie, is tijdens service- en reparatiewerkzaamheden door verhuurder voor rekening van de verhuurder. Tijdige oliever­versing geschiedt tijdens service-beurten door en voor reke­ning van verhuurder;

 

b)    - controle op alle oliestanden en overige vloeistoffen en deze zonodig bijvullen;

       - controle op het waterniveau in de batterij en deze zonodig bijvullen;

       - controle op banden;

       - controle op bedrijfsurenteller;

 

c) regelmatige reiniging van het intern transportmiddel;

 

d) vervanging van banden wanneer dit op grond van de veilig­heid nodig is;

 

e) de verhuurder behoudt zich het recht voor kosten ten laste van de huurder te laten komen die veroorzaakt zijn door slecht dage­lijks onderhoud zoals genoemd en onzorgvuldig gebruik dienen door de verhuurder te worden bewezen;

 

f) indien er meer verplichtingen aan de huurder inzake dage­lijks onderhoud worden opgedragen, moeten deze in de overeen­komst met name worden genoemd;

 

g) kosten verbonden aan genoemd dagelijks onderhoud zijn voor rekening van de huurder;

 
2. Onderhoud voor verhuurder

 

a) Verhuurder is verplicht het intern transportmiddel dermate te onderhouden en te repareren, dat deze voldoet aan alle wettelijke eisen en steeds in een veilige en bedrijfszekere staat verkeert.

Indien tijdens de loopbaan de wettelijke eisen gewijzigd worden, zullen de eventuele technische aanpassingen ten laste van de huurder komen.

b) Voor werkzaamheden ten behoeve van een inspectiebeurt en een grote onderhoudsbeurt zal de huurder het intern transport­middel gedurende de voor dit doel benodigde tijd ononderbroken ter be­schikking stellen aan de verhuurder in een voor een inspectie- en onderhoudswerkzaamheden geschikte ruimte volgens algemeen aanvaardbare normen. Zodra de werkzaamheden met een intern transportmiddel gereed zijn wordt het intern transportmid­del terstond voor gebruik vrijgegeven.

 

c) De data en tijdstippen waarop service-werkzaamheden door de verhuurder zullen plaatsvinden, worden tijdig in overleg vastge­steld.

 

d) De onderhoudsmonteur van de verhuurder zal zich bij aan­komst bij het bedrijf van de huurder steeds bij de door de huurder aangewezen persoon melden.

 

e) De verhuurder heeft het recht ten aller tijde, mits gedu­rende de werktijden van huurder, en zonder voorafgaand be­richt, het intern transportmiddel te controleren. Aan deze eventuele controle dient de huurder medewerking te verlenen.

De verhuurder kan het intern transportmiddel slechts buiten ge­bruik stellen na overleg met de huurder.

 

f) Kosten voor onderhoud, behoudens het onderhoud door huurder te verrichten, zijn voor rekening van de verhuurder.

 

Artikel 4 - Storingen

 

1) De huurder zal storingen aan het intern transportmiddel melden aan de door de verhuurder aangegeven afdeling en/of persoon.

 

2) De verhuurder zal er voor zorgdragen dat bij storingen aan het intern transportmiddel zo spoedig mogelijk een monteur bij de huurder aanwezig zal zijn.

 
3) Het is de huurder, zonder voorafgaand bericht aan de ver­huur­der, niet toegestaan zelf reparaties te verrichten. Indien de huurder spoedshalve door anderen dan de verhuurder repara­ties aan de truck laat verrichten, zal de verhuurder van tevoren worden verwittigd. Na ontvangst van de melding en na akkoordverklaring door de verhuurder van aldus te verrichten reparaties, zal de huurder de betreffende reparaties doen uitvoeren.

De hieraan verbonden kosten zullen door de verhuurder worden gedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

4) Storingen aan het intern transportmiddel die stilstand tot gevolg hebben, moeten door de verhuurder binnen een in de overeen­komst genoemd aantal werkuren na melding aan verhuurder zijn opgelost, zodanig dat het intern transportmiddel weer volledig voor bedoelde taken inzetbaar is. Wordt de bedoelde tijd over­schreden dan is de huurder gerechtigd anderszins in zijn tran­sportbehoefte te voorzien ter vervanging van het niet-inzetbare intern transportmiddel, welke kosten voor rekening van de verhuurder komen, mits verhuurder niet direct voor een vervangend intern transportmiddel heeft gezorgd.

Op het moment dat het bedoelde intern transportmiddel weer volle­dig inzetbaar is, dienen alle vervangende maatregelen zoals om­schreven, te worden beëindigd.

 

 

Artikel 5 - Werktijden

 

De in artikel 3.2 en 4 genoemde werkzaamheden zullen door verhuur­der op werkdagen tussen overeengekomen uren worden uitgevoerd. In voorkomende gevallen kan hiervan worden afgewe­ken, echter slechts na toestemming van de huurder. Andersom kan ook de huurder een beroep doen op de verhuurder om werk­zaamheden buiten de overeenge­komen werktijden en tijdens het weekeinde of op feestdagen, tegen een vergoeding zoals in de

overeenkomst gespecificeerd, te verrichten.

Deze toeslagen zullen direct in rekening worden gebracht. De overeengekomen tarieven zijn van toepassing voor de volgende periodes:

 

* voor uren op maandag t/m vrijdag buiten de overeengekomen werk­ uren;

 

* voor uren op zaterdagen

 

* voor uren op zon- en algemeen erkende feestdagen

 

Alleen de overeengekomen kosten kunnen aan huurder in rekening worden gebracht voor de betreffende werkzaamheden.

 
Artikel 6 - Verplichtingen van de huurder

 

1) De huurder is verplicht het intern transportmiddel als een goed huisvader te gebruiken.

 

2) Huurder mag het intern transportmiddel niet onderverhuren.

 

3) Gedurende de looptijd van de overeenkomst is de huurder tegen­over de verhuurder aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook, welke schade is toegebracht aan het intern transportmid­del door huurder of het personeel dat de huurder gebruikt.

 

4) De gehoudenheid van huurder om de in artikel 6.6 bedoelde schade aan het intern transportmiddel aan verhuurder te ver­goeden vervalt, indien de schade die door verhuurder wordt geleden, in principe wordt gedekt uit hoofde van een verzeke­ringsovereenkomst. Onder schade wordt niet verstaan normale slijtage.

 

5) Huurder is verplicht om de verhuurder te vrijwaren tegen die aanspraken die derden tegen verhuurder doen gelden, indien deze aanspraken samenhangen met of betrekking hebben op schade die veroorzaakt is door schuld van de huurder, tenzij deze aanspraken vallen onder de dekking van de door verhuurder af te sluiten verzekering.

 

6) Huurder is verplicht schades zo spoedig mogelijk te melden aan verhuurder.

 

7) In geval van schade aan het intern transportmiddel dat, met inachtneming van bovengenoemde punten, de huurder is aan te reke­nen en niet op enigerlei wijze voor vergoeding in aanmer­king komt, zullen na overleg met de huurder de betreffende reparatiekosten aan de huurder in rekening worden gebracht.

 

8) Eventuele schade door bedrijfsstagnaties en dergelijke en de kosten die daaruit voortvloeien kunnen niet bij de verhuur­der worden geclaimd.

 

9) Eventuele verplaatsing van het intern transportmiddel door de huurder van het in de overeenkomst genoemde adres naar een ander adres zal direct schriftelijk aan de verhuurder gemeld worden en zal eerst na akkoordbevinding van de verhuurder plaatsvinden.

 

10) De huurder zal geen veranderingen of toevoegingen aan het intern transportmiddel aanbrengen zonder schriftelijke toe­stemming van de verhuurder.

 
11) De huurder is verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventu­ele vergunningen die benodigd mochten zijn voor het gebruik van het intern transportmiddel.

 

12) De huurder is verplicht daarvoor in aanmerking komend perso­neel, in overleg met verhuurder en voor zover nodig is, instruc­ties te laten geven inzake de juiste behandeling van de truck.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de verhuurder

 

1) Verhuurder is verplicht gedurende de looptijd van de over­een­komst bij voortduring aan huurder een veilig en bedrijfsze­ker intern transportmiddel ter beschikking te stellen, dat volledig voor bedoelde taken inzetbaar is.

 

2) De verhuurder draagt er zorg voor, dat de apparatuur W.A.M. verze­kerd is. De schadepenningen komen ten gunste van de verhuur­der.

 

3) Het eigen risico van de verzekering komt ten laste van de huurder, tenzij de verhuurder voor de betreffende schade aanspra­kelijk is. In de overeenkomst moeten de bedragen voor het WA-eigen risico worden genoemd.

 

4) Het staat de huurder vrij om voor zijn rekening het intern transportmiddel aanvullend te verzekeren.

 

 

Artikel 8 - Verplichtingen aan het einde van de overeenkomst

 

TERUGGAVE VAN INTERN TRANSPORTMIDDEL AAN VERHUURDER

 

Bij het beëindigen van de overeenkomst zal de huurder het intern transportmiddel binnen 5 dagen in normale staat die gebruikelijk is na betreffende inzet en tijdsduur, ter be­schikking stellen aan de verhuurder op het adres van de ver­huur­der. Transport van het intern transportmiddel af het adres van de huurder is voor reke­ning van verhuurder. Verhuurder is niet gerechtigd om eventueel na het verstrijken van de loop­tijd van de overeenkomst van huurder de kosten van herstel of reparatie te vorderen, die:

a) de marktwaarde of dagwaarde van het intern transportmiddel niet, althans niet noemenswaardig doen stijgen;

b) het gevolg is van normaal gebruik van het intern transport­middel door of vanwege huurder.

 
Artikel 9 - Geschillen

 

1) Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

 

Artikel 10 - Boete

 

Indien een van de partijen ondanks herhaalde aanmaningen na een schriftelijke ingebrekestelling niet aan de verplichtingen die ingevolge de overeenkomst op hem rusten voldoet, verbeurd hij zonder rechtelijke tussenkomst aan zijn wederpartij een boete van een overeengekomen bedrag per overtreding, respec­tievelijk voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onver­min­derd het recht van deze wederpartij om de door hem geleden schade te vorderen.

In genoemde ingebrekestelling moet de nalatige partij erop worden gewezen dat het niet nakomen van de verplichtingen uit de overeen­komst leidt tot het verbeuren van een boete. Deze clausule treedt in werking op de dag waarop de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld.

 

Artikel 11 - Ontbinding overeenkomst

 

1) Elk van de partijen heeft het recht om de overeen­komst als ontbonden te beschouwen, indien:

 

a) zijn wederpartij ondanks herhaalde aanmaningen en schrifte­lijke ingebrekestelling weigert zijn verplichtingen op basis van de overeenkomst na te komen;

 

b) zijn wederpartij onder curatele wordt gesteld;

 

c) zijn wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard dan wel aan haar surséance van betaling wordt verleend;

 

d) het transportmiddel door de verzekeringsmaatschappij binnen de looptijd van de overeenkomst total-loss wordt verklaard.

                                                 

2) In geval van ontbinding van de overeenkomst zijn beide partijen gerechtigd een redelijke en billijke vergoeding te eisen vanwege de vervroegde beëindiging van de huurovereen­komst, welke vergoe­ding in geval van dispuut door middel van arbitrage kan worden vastgesteld. Bij bepaling van de vergoe­ding aan een van beide partijen zal rekening worden gehouden met de oorzaak van de beëin­diging van de overeenkomst, alsmede de mogelijkheden die beide partijen hebben gehad om de schade die uit de ontbinding van de overeenkomst voortvloeit op redelijke wijze anderszins te beper­ken.

 
Artikel 12 - Overdracht rechten en verplichtingen

 

Verhuurder heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst, alsmede het eigendom van de truck, over te dragen aan een derde. Huurder verklaart zich nu voor alsdan met een dergelijke overdracht akkoord. Alle rechten en plich­ten onder de overeenkomst zijn na overdracht zonder uitzonde­ring van toepassing op de nieuwe partij.

 

 

Artikel 13 – Fiscale rechten en verplichtingen

 

In de contractverhouding op basis van de overeenkomst is de ver­huurder zowel juridisch als economisch eigenaar van het intern transportmiddel. Aan de verhuurder komen alle fiscale rechten en plichten met betrekking tot het intern transport­middel toe.       

 

Artikel 14

 

a)  Het object kan door verhuurder zijn of worden verpand aan een derde partij, tot zekerheid van de betaling van hetgeen deze van de verhuurder te vorderen heeft of te eniger tijd te vorderen mocht hebben uit hoofde van financierings- of lease-overeenkomsten of uit welken hoofde dan ook.

 

b)  Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal huurder het object op eerste verzoek aan een derde partij afgeven, zonder dat hij zich daarbij op enig retentierecht zal kunnen beroepen, indien en zodra derde partij als pandhoudster afgifte van het object zal vorderen op grond van het niet of niet stipt nakomen van de verplichtingen van verhuurder jegens derde partij. Afgifte zal alsdan dienen te geschieden ten kantore van derde partij.

 

c)  Indien derde partij afgifte van het object mocht vorderen, op de grond als hierboven in lid b. bedoeld, zal de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang zijn ontbonden. Indien evenwel derde partij erin mocht slagen - aan huurder aantoonbaar – het eigendom van het object te verkrijgen en derde partij de huurovereenkomst zou willen continueren, zal huurder met derde partij een huurovereenkomst voor de restant looptijd en onder gelijkluidende condities sluiten.

 

d)  Hetgeen hiervoor in lid a t/m c is bepaald kan noch door huurder, noch door verhuurder, noch door derde partij worden herroepen.

 

                                                
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
Powered by Lightspeed